Sunday , February 23 2020
Home / About Taiwan / National Ilan U : ม.แห่งชาติอี๋หลาน (Yilan)

National Ilan U : ม.แห่งชาติอี๋หลาน (Yilan)

 

 

 

National Ilan University : มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลาน (Yilan)

National Ilan University

มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลาน
    มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลานก่อตั้งขึ้นในปี 1926 และพึ่งจะจัดงานฉลองครบรอบ 84 ปี ในปี 2010 นี้เอง ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยอี๋หลานมีหลากหลายสาขาทางวิชาการโดยมี 4 คณะหลักคือ คณะทรัพยากรชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งครอบคลุมใน 13 ภาควิชา 16 สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสูตรปริญญาตรี และ 3 หลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพและหลักสูตรที่ต่อเนื่อง
    มหาวิทยาลัยของเรา: มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 190 เฮคเตอร์หรือประมาณ 1,187.5 ไร่ เป็นการรวมตัวกันของ 3 สถานศึกษาที่ต่างกันและมหาวิทยาลัยในเครือสำหรับการฝึกงาน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอี๋หลานและใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 40 นาทีถึงเมืองหลวงไทเป ซึ่งสถาบันหลักอยู่ในเขตชุมชนที่สว่างไสวไปด้วยห้างสรรพสินค้า ศูนย์วัฒนธรรม สวนสาธารณะ สนามกีฬา และร้านอาหารทุกประเภท ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร ล้วนแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและของใช้จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

Check Also

English Program in Taiwan ** โปรแกรมภาษาอังกฤษ

  108學年臺灣獎學金全英語學程參考清單 List of Universities/Colleges Offering Degree Programs Taught in English 2019 Academic Year 序號 …